ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

1. Стаття має бути написана на актуальну міжнародну тему, містити прикладні результати наукового дослідження та їх обґрунтування відповідно до мети й завдань статті, які не повинні бути вузькими (в сенсі охоплення зацікавленої аудиторії). Слід уникати регіоналізму.

2. Статті приймаються тільки від авторів, які мають науковий ступінь. Один автор може подавати статтю (одноосібну чи у співавторстві) не частіше, ніж один раз на рік.

3. На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписами авторів (у сканованому форматі), наступного змісту:

Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті „…”, засвідчую, що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату.

Автор(и) гарантує, що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом.

Автор(и) гарантує, що стаття підготовлена спеціально для наукового журналу «Philosophy, Economics and Law Review», ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань.

5. Автор(и) надає право видавцю редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на будь-яку мову, видавати, а також поширювати статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.

6. Автор(и) надає право видавцю обробляти та використовувати його/її/їхні персональні дані в процесах, пов’язаних із публікацією та комунікацією.

Наукова редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто автору на доопрацювання або відхилено. Основні причини відхилення статті: вузькість проблематики (локальність, що спричиняє обмеження цільової аудиторії); слабкий науково-теоретичний рівень; низька практична цінність статті; нерозгорнута (неструктурована) англомовна анотація (Abstract), недостатня для розуміння змісту статті.

7. Статті в журналі друкуються винятково англійською мовою. Надсилати статтю на розгляд необхідно академічною англійською мовою та мовою оригіналу (українською або російською).

8. Стаття мусить бути відредагована й надіслана до редакції разом із супровідними матеріалами електронною поштою (Тема листа: Стаття Миронова О.Л.). Усі файли повинні бути названі англійською мовою (або літерами), наприклад: Polyakov_Article.doc

9. Стаття повинна мати УДК (розміщується на початку статті) і для статей економічного напрямку – JEL Classіfіcatіon (розміщується під Keywords, кількість – від 1 до 5, в одному рядку. Наприклад: JEL Classіfіcatіon: C11; C15; C18).

10. Під кожною табл. та рис. має бути зазначено джерело (Джерело: …).

11. Загальний обсяг статті повинен становити не менше 10 сторінок (формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5 (списки літератури – через 1,0 інтервал); параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см).

12. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул. Статтю не слід переобтяжувати графічним матеріалом і формулами. Дозволяється використання кольорових рисунків і діаграм у вигляді об’єктів, придатних для редагування.

13. Стаття має бути структурована за такими елементами: УДК; ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, посада (англійською мовою – вказувати тільки ту частину назви організації, що відноситься до поняття юридичної особи, не зазначати назви кафедри, лабораторії, іншого структурного підрозділу всередині організації; обов’язково вказуйте поштову адресу (з індексом) організації, де працює автор), особистий e-mail автора, ORCID ID, назва статті, анотація, ключові слова (до п’яти), JEL Classіfіcatіon

– ВСЕ окремими блоками англійською,українською та російською мовами; Постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями); Аналіз останніх досліджень і публікацій (у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; тут треба виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; у цій рубриці обов’язковим є посилання (окремою групою) на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подаються англійською мовою із зазначенням року видання праці); Мета статті (має узгоджуватися з Анотацією); Основні результати дослідження (із повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); Висновки (підсумки дослідження, пропозиції автора й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; висновки мають відповідати Меті й узгоджуватися з Анотацією); References.

14. Анотація англійською мовою (Abstract) повинна бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз. Abstract за обсягом має бути більшим, ніж українсько- та російськомовна анотації, оскільки це фактично стислий виклад статті, її реферування.

15. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими (подаються в тексті за абеткою); література – у кінці статті). Обов’язковим є посилання в тексті статті на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подаються англійською мовою із зазначенням року). Наприклад: (Craft, 2018).

У статтях бажано використання праць визнаних у світі учених та найбільш цитованих міжнародною спільнотою видань. Слід процитувати не менше 10-ти статей із закордонних наукових журналів за останні 5-10 років.

16. Cписок літератури (References) має становити не менше 10 джерел. References – лише англійською мовою. Усі джерела мають бути оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010.

17. У Довідці про автора треба вказати прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, посаду, наукову спеціальність (номер, назву), у рамках якої написана стаття, назву статті, а також точну поштову адресу (із поштовим індексом), куди надсилатиметься авторський примірник, контактні телефони, електронну скриньку, яка буде зазначена в журналі.

18. Стаття друкується з фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції окремим файлом в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg), обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см.

19. Редакція здійснює наукове й літературне редагування статті, погоджуючи відредагований варіант із автором, який надає дозвіл на друк (у довільній формі).

Публікація статей у журналі «Philosophy, Economics and Law Review» безкоштовна.

Усі статті перевіряються на плагіат у системі Unichek.