ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

1. Стаття повинна висвітлювати сучасну актуальну міжнародну тематику, мати результати прикладних досліджень та їх викладення відповідно до мети та цілей статті. Цілі повинні бути цікавими для широкої аудиторії. Слід уникати регіоналізму.

2. Статті приймаються лише від авторів, які мають науковий ступінь. Один автор або співавтори можуть подавати статтю не частіше одного разу на рік.

3. На останній сторінці статті має бути підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписами кожного автора (у відсканованому форматі), а саме:

Я, ім’я/по батькові, прізвище, автор наукової статті «…», підтверджую, що вона доброчесно викладає власне дослідження та не містить плагіату.

Автор гарантує, що він/вона отримав(ла) усі необхідні дозволи на використання у статті захищених авторським правом матеріалів.

Автор гарантує, що стаття була підготовлена виключно для наукового журналу «Philosophy, Economics and Law Review», вона ніколи не була опублікована та не подавалась в інші видання.

5. Кожен автор надає видавництву право редагувати, адаптувати та модифікувати, перекладати статтю на будь-яку мову, публікувати та поширювати її необмеженим тиражом у будь-якій формі та форматі на будь-якому носії та будь-яким способом.

6. Кожен автор уповноважує видавця обробляти та використовувати його/її персональні дані у випадках, пов’язаних з публікацією та комунікацією.

Наукова редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей. У разі негативної рецензії стаття може бути повернута автору на доопрацювання або може бути відхилена. Основними причинами відхилення статті є: вузькість порядку денного (локальність, яка обмежує цільову аудиторію); слабка науково-теоретична база; відсутність наукової новизни, низька практична цінність; занадто стисла анотація, нечітке викладення змісту статті.

7. Статті в журналі публікуються виключно англійською мовою. Стаття має бути подана академічною англійською мовою та в оригіналі (українською).

8. Відредаговану статтю надсилати до редакції разом з доданими документами електронною поштою (Тема e-mail: Стаття Миронова О.Л.). Всі файли мають бути названі англійською мовою, наприклад: Polyakov_Article.doc.

9. Стаття повинна мати УДК (розміщується на початку статті).

10. Обсяг статті має бути не менше 5 сторінок (формат А4, шрифт «Times New Roman» 12, міжрядковий інтервал 1, параметри сторінки (поля) – 3 см з усіх боків, абзацний відступ – 1 см).

11. Під кожною таблицею та рисунком необхідно вказати джерело (Джерело: …).

12. Графічний матеріал повинен бути представлений у програмах, доступних для подальшого редагування: таблиці – у Microsoft Word; діаграми – в редакторі Microsoft Excel; креслення – у вигляді організаційних схем за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – в редакторі формул. Стаття не повинна бути перевантажена графічним матеріалом і формулами. Автори можуть використовувати кольорові малюнки та діаграми як редаговані об’єкти.

13. Стаття повинна включати такі елементи:


 

UDC

Name SURNAME

Науковий ступінь,

Вчене звання

(Назва організації),

Країна

ORCID iD: https://orcid.org/ваш-номер

e-mail: ваш@email.org

 

TITLE OF THE ARTICLE

Abstract (має включати актуальність дослідження, мету та методи дослідження, основні результати та висновки, обсяг 2000-3000 знаків).

Keywords: 5-8 ключових слів.

Introduction (опис наукової проблеми, що аналізується, має бути надано загальний зв’язок із важливими науковими та практичними цілями).

Analysis of recent research and publications ((автор має викласти незрозумілі частини питання, у цій частині мають бути посилання на наукові праці іноземних авторів (вказати імена авторів англійською мовою та рік публікації статті)).

The purpose of the article (має співвідноситися з анотацією, основним матеріалом і висновками).

Formulation of the main material (повинно бути викладено повне обґрунтування результатів дослідження).

Conclusions (результати дослідження, авторські пропозиції та перспективи подальших досліджень; висновки повинні відповідати меті дослідження та співвідноситися з анотацією).

References

Перелік посилань оформлений у стандарті АРА-2010.

ПІБ авторів українською мовою.

Назва статті українською мовою.

Анотація українською мовою.


 

Відомості про автора та анотацію подаються окремими блоками англійською та українською мовами.

14. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичні та статистичні дані є обов’язковими (в тексті подаються в хронологічному, а не в алфавітному порядку; номери в дужках – у порядку цитування чи згадування в тексті; джерела наводяться в кінці статті). Посилання на наукові праці іноземних авторів у тексті статті обов’язкові. Їх прізвища подано англійською мовою з роком видання. Наприклад: (Крафт, 2018).

Бажано цитувати наукові праці найвидатніших вчених у відомих друкованих виданнях. Необхідно цитувати не менше 10 статей із зарубіжних наукових журналів за останні 5-10 років.

Використання російських джерел і російськомовних текстів не допускається.

15. Список літератури повинен містити 10-15 джерел. Вони мають бути лише англійською мовою. Джерела українською мовою мають бути перекладені англійською якомога точніше. Такі джерела мають бути позначені як (укр.) у кінці. Назви українських періодичних видань (журналів тощо) мають бути транслітеровані (див. правила української транслітерації), у дужках англійською мовою. У літературі назви джерел подаються в алфавітному порядку. У разі наявності DOI номера джерела, автор статті зобов’язаний вказати його в кінці посилання. Небажано цитувати підручники, навчальні посібники тощо. Для цитування будь-яких праць у тексті статті необхідно використовувати міжнародний бібліографічний стандарт APA-2010.

16. Довідка про автора(ів), що додається до статті, повинно містити прізвище, ім’я та по батькові кожного автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, посаду, спеціальність (номер, найменування), назву статті, поштову адресу, (поштовий індекс), e-mail для розміщення в журналі, телефон для зв’язку з редакцією (номер телефону не публікується і не розповсюджується).

17. Стаття публікується з фото автора. Його необхідно додати у файл статті розміром 3х4 см, а також надіслати до редакції окремим файлом у форматі .jpg не менше 800 Кб, 10×12 см.

18. Редакція має право редагувати текст статті (без суттєвої зміни її змісту), науковий і літературний стиль, а також має право відхиляти статті, що не відповідають політиці видання.

Публікація статей у журналі «Філософія, економіка та правознавство» безкоштовна.

Всі статті перевіряються на плагіат в системі Unichek.

19. Ліцензійний договір.