Процедура рецензування

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ
наукового журналу
«Philosophy, Economics and Law Review»

Процедуру рецензування (наукової експертизи) проходять усі статті, що надійшли в редакційну колегію. Редакцією визначено наступний порядок рецензування рукописів:

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, що відповідає вимогам політики журналу «Philosophy, Economics and Law Review» і правил підготовки статей до видавництва. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що сповіщають їхніх авторів.

2. Кожна стаття, подана до редакційної колегії, проходить 2 рівні «сліпого» рецензування (наукової експертизи) за профілями дослідження: внутрішнє й зовнішнє.

3. Проводить рецензування й призначає рецензентів відповідальний редактор відповідної профілю дослідження рубрики журналу «Philosophy, Economics and Law Review». За рішенням Головного редактора журналу (за певних обставин) призначення рецензентів може бути доручено члену редакційної колегії.

В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії. За рішенням Головного редактора журналу (згідно з рекомендаціями відповідальних редакторів рубрик) окремі статті видатних учених, а також авторів, спеціально запрошених редакцією для написання статті, можуть звільнятись від стандартної процедури рецензування.

4. Внутрішніми рецензентами рукописів можуть бути члени редакційної колегії наукового журналу «Philosophy, Economics and Law Review», а зовнішніми – сторонні висококваліфіковані спеціалісти, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи в конкретних професійних напрямах (як правило, доктори наук, професори).

5. Внутрішнє рецензування проводиться протягом місяця після реєстрації рукопису в редакції. У разі отримання позитивного відгуку внутрішнього рецензента, копія рукопису направляється за профілем наукового дослідження на «сліпе» рецензування провідним фахівцям у сфері проблематики статті. Після отримання згоди вченого, який здійснює «сліпе» рецензування, на можливість рецензування матеріалів (виходячи з відповідності власної кваліфікації напрямку дослідження автора та відсутності будь-якого конфлікту інтересів), проведення ним наукової експертизи статті відбувається, як правило, протягом 90 діб. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватись із урахуванням створення умов для максимально об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів.

6. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається перепискою електронною поштою з відповідальним секретарем певної рубрики журналу «Philosophy, Economics and Law Review».

7. Якщо рецензент указує на необхідність внесення в статтю певних коректив:

– стаття відправляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанта статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає повідомлення, яке містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті. Виправлений варіант повторно подається рецензенту для прийняття рішення й підготовки вмотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті для публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) стосовно доцільності й можливості опублікування статті.

8. Автор рукопису у випадку незгоди з думкою рецензента має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю на додаткове або нове рецензування іншому спеціалістові. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації й зауваження рецензентів.

9. Після отримання позитивних рецензій рукопис відправляється на літературне й технічне редагування.

10. Кінцеве рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається Головним редактором відповідно до рекомендацій відповідального секретаря журналу. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар журналу повідомляє про це автора та зазначає очікуваний термін публікації.

Рекомендація щодо публікації чергового випуску журналу (із вказівкою контенту) здійснюється Вченою радою Дніпропетровського університету внутрішніх справ та фіксується у відповідному протоколі.